Popular Posts

Jumaat, 15 Julai 2011

MENITI TITIAN SILATURAHIM...
Saya bersyukur kepada Allah swt di atas silaturahim ini, walapun hanya di alam maya atau alam siber dan saling tidak mengenal secara bersemuka. Semoga ia menjadi sebuah silaturahim yang didasarkan kerana kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya dan persaudaraan Islam serta Iman. Inilah nikmat-Nya yang besar dan berharga. Jikalau tiada taufik dan pertolongan-Nya, maka tidaklah sempurna silaturahim serta persaudaraan ini. Semoga Allah berkenan memperindah setiap kata yang terungkap di medan ini, serta memberkati setiap usaha kita semua menjejak suri tauladan Baginda saw.


Ingin saya sampaikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua rakan-rakan di alam siber ini dan saya menyambut kecintaan dengan kecintaan, kasih sayang dengan kasih  yang seluas-luasnya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam persaudaraan Islam dan percintaan Iman ini. Semoga Allah menjadikan persaudaraan ini sebagai pertemuan yang baik dan diberkati.


Saudaraku seiman…

Daku mulakan dari firman suci  Allah swt, “Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi kaum yang beriman.” (QS Adz Dzariyah:55), saya mengingatkan diri saya sendiri dan saudara sekalian dengan beberapa perkara yang penting dan beberapa permasalahan yang saya melihatnya sebagai urusan yang sangat penting.


Adapun perkara yang pertama dan pangkal dari setiap perkara dan masalah adalah Akidah, iaitu iman kepada Allah  swt, mentauhidkan Allah, Penguasa Alam Raya. Kita tidaklah tercipta secara sia-sia dan tidak pula mati secara percuma, tanpa hisab. Akan tetapi, kita tercipta untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada-Ku.” (QS Adz Dzariyat:56). Sungguh, seandainya manusia mengetahui untuk apa mereka diciptakan, maka tidaklah mereka berada dalam keadaan santai dan tertidur, kerana sesungguhnya mereka tercipta untuk suatu urusan yang besar dan pokok bagi kehidupan mereka.


Kedua, mengikuti Sunnah. Kita telah mengetahui, maka wajibkan diri kita untuk mengikutinya. Tidaklah mungkin meraih kebahagiaan dunia dan kenikmatan Akhirat, kecuali mengikuti jalan Junjungan Besar kita, Muhammad Rasulullah saw, “Dan apa yang dibawa Rasulullah untuk kalian, maka ambillah dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah.” (QS Al Hasyr:7), 

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang baik.” (QS Al Ahzab:21). Maka waspadalah bagi siapa sahaja yang menyalahi jalan Rasulullah saw, ia akan tertimpa fitnah atau bahkan azab yang pedih.


Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya haruslah menurut ajaran dan mengikuti Rasulullah saw, “Katakanlah: jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah jalanku, nescaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Pengasih.” (QS Ali Imran:31). Rasulullah saw juga bersabda, “Wajiblah bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku.” (Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah).  Inilah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kepemimpinan, dan jalan kebaikan dan kejayaan dalam kehidupan dunia membawa ke Akhirat.


Ketiga, Al Manhaj, iaitu berjalan di atas jalan Rasulullah saw para sahabat Baginda saw yang mulia serta generasi-generasi yang dimuliakan, yakni salafussoleh. Manhaj pertengahan, sebagaimana Allah berfirman: “Dan demikianlah Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan.” (QS Al Baqarah: 143). Maka janganlah berlebih-lebihan dan janganlah mengurangi, janganlah boros dan janganlah pula bakhil.


Juga firman-Nya, “Dan bahawa (yang Kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan janganlah mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana pasti kalian bercerai berai dan menjauh dari jalan-Nya.” (QS Al An’am: 153). Inilah jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim di setiap zaman dan tempat, terutama pada zaman-zaman akhir seperti sekarang, di mana banyak terjadi penyelewengan dari Manhaj Pertengahan.


Keempat, ilmu, iaitu ilmu tentang Kitab Allah dan ilmu tentang Sunnah Rasulullah saw, ilmu tentang halam dan haram, ilmu tentang petunjuk dan kesesatan, ilmu tentang kebenaran dan kebatilan. Seorang muslim dituntut untuk mengetahui hukum-hukum agamanya, kerana tidak mungkin ia beribadah kepada Allah berdasarkan kebodohan. Bagaimana mungkin kita bersolat jika kita tidak mengetahui hukum-hukumnya, demikian juga haji dan seluruh ibadah yang lain. Oleh kerananya, wajiblah bagi setiap muslim membekalkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat.


Ramai di antara manusia dari kalangan muslimin tidak mengetahui Islam dan hakikat Islam, mereka terjatuh pada kesalahan-kesalahan dan penyelewengan yang tidak sedikit, baik dalam ibadah, akidah, muamalah, dan akhlak. Kebodohan mereka inilah yang menyebabkan kehinaan mereka, dan juga kerana mereka meremehkan menuntut ilmu.


Allah telah mewajibkan hamba-Nya menuntut ilmu, demikian juga Rasulullah saw telah bersabda, “Barangsiapa menempuh jalan mencari ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju syurga.” (Muslim  dari Abu Hurairah ra)


Dalam untaian hikmah dinyatakan : “Beruntunglah kamu dengan ilmu, kerana kamu akan hidup selamanya“, “Manusia akan mati, dan ahli ilmu akan hidup selamanya“. Kaum muslimin juga dituntut untuk membaca dan bertanya kepada ulama, jika mereka tidak mengetahui tentang agama mereka.


Kelima, perkara yang mengikuti ilmu iaitu, amal  soleh, sesuai dengan firman Allah, “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan huda dan agama yang haq”, huda yakni ilmu yang bermanfaat sedangkan agama yakni amal soleh. Allah berfirman, “Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran.” (QS Al Ashr: 1-3). Tidaklah cukup bagi seseorang hanya dengan belajar dan mengetahui, ia harus mengamalkan ilmunya dengan baik.


Masalah umat Islam saat ini adalah mereka berjumlah sangat ramai, akan tetapi sedikit dari mereka yang mempunyai ilmu dan mampu mengamalkannya. Mereka menyebut dirinya muslim, tetapi mereka enggan melaksanakan solat serta menutup aurat. Mereka mengaku muslim, tetapi tidak dapat mencegah dirinya dari melakukan riba, zina, penyelewengan, derhaka kepada ibubapa, memutuskan silaturahim dan dari berbuat apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan.


Ada dua persyaratan dalam beramal, iaitu ikhlas kerana Allah dan shawab (benar sesuai petunjuk Rasulullah saw), dua syarat inilah yang menyebabkan amal menjadi soleh dan diterima.


Keenam, Ummah Wahidah. “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Robb mu, maka sembahlah Aku.” (QS Al Anbiya: 92), 

Sesungguhnya kaum yang beriman adalah saudara.” (QS Al Hujurat:10), 

Dan kaum yang beriman,lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (QS At Taubah: 71), 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. Dan janganlah kamu bercerai berai,” (QS Ali Imran:103), 

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta kaum yang sabar.” (QS Al Anfal:46).

Wajib bagi setiap muslim untuk mengukuhkan persaudaraan umat, persatuan akidah dan persaudaraan keimanan di setiap saat dan tempat, kerana hal itu adalah ikatan dan wadah yang dapat menyatukan seluruh umat dari serangan material, kedaerahan, suku, kepartian, dan segala unsur serta golongan.


Wahai saudara yang ku kasihi, wajib bagi kita untuk bersatu dan memperkukuhkan persaudaraan, sebagaimana Rasulullah saw telah mempersaudarakan antara Kaum Muhajirin dengan Kaum Ansar. Kita sekarang dalam keadaan perpecahan dan pertentangan yang sangat beragam, maka hendaklah kita selalu mengibarkan “Bendera Persaudaraan Islam dan Cinta kerana Allah”, dan janganlah dicerai-beraikan oleh perbezaan politik kepartian serta mazhab-mazhab, seperti Syafie, Hanafi, Maliki, dan Hambali, kerana setiap kita adalah saudara dan semua kita masih tetap di atas Kitabullah dan Assunnah. Hal inilah yang telah dicontohkan oleh para sahabat, tabiin dan umat sebelum kita pada masa kejayaan dan keemasannya, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.


Ketujuh, Akhlak. Kita adalah umat berakhlak yang merupakan permata yang mulia dan berharga, “dan sungguh kamu (ya Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al Qalam: 4), dan diutusnya Rasulullah saw adalah untuk akhlak ini, sebagaimana sabda Baginda saw, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”( Bukhari dan Ahmad)


Bergaullah dengan saudara semulim kita dengan akhlak yang mulia, perlakukanlah mereka dengan penuh kasih sayang, sebarkanlah senyum, janganlah menyakiti sesama saudara dengan tangan atau dengan lidah kita. Janganlah gunakan lidah kita untuk menyakiti muslimin dengan cercaan, mengadu domba dan kebohongan. Janganlah ada di hati kita kedengkian, hasad dan kecemburuan kepada saudara seiman kita.


Dan waspadalah dari setiap akhlak yang tercela, sebagaimana terdapat pada sebahagian golongan dan kelompok. Inilah yang dikehendaki musuh-musuh Islam. Mereka menghembuskan perpecahan kepada muslimin, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghanguskan perasaan dalam jiwa muslimin. Oleh kerana itu berperilakulah dengan akhlak yang mulia sehingga dapat mewujudkan umat yang bersatu.


Kelapan, dakwah kepada Allah, iaitu mengajak manusia kepada kebajikan dan petunjuk. Tidaklah cukup bagi seorang muslim memperbaiki diri sendiri tanpa mengajak muslimin dan yang bukan muslim dengan kebaikan. Hendaklah ia bergiat dalam berdakwah kepada Allah, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”” (QS Fushshilat: 33), 

Serulah (manusia) kepada jalan Robb mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (QS An Nahl:125), dan Rasulullah saw juga bersabda, “Sampaikanlah dariku walau satu ayat.” (Bukhari)


Dakwah Islamiyyah harus kita junjung dan terus dilaksanakan, kerana kita menyaksikan manusia di luar Islam bersepakat dan berusaha tiada henti mengajak manusia kepada kebatilan dan kesesatan. Maka sepatutnya kaum muslimin yang berada di atas kebenaran untuk selalu menyebarkan agama Allah, mengajak manusia kepada Allah, dengan tetap menjaga akhlak dan sikap yang santun. Dakwah dengan lemah lembut, dakwah dengan manhaj kasih sayang, amar ma’ruf, nahi munkar dengan cara yang Islamik.


Kesembilan, berwasiat dengan kebenaran dan sabar dalam berdakwah. Berdakwah, beramar makruf nahi munkar sangat memerlukan kesabaran dan lapang dada. Kita tidak boleh tergesa-gesa, sebagaimana firman Allah, “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka.” (QS Al Ahqaf: 35), 

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS Az Zumar: 10).


Seorang yang beriman hendaknya mempunyai sikap optimis yang kuat bahawa Allah akan membelanya ketika ia membela agama-Nya, walaupun kebatilan bermaharajalela di mana-mana. Ia harus optimis bahawa pada akhirnya yang benar pasti akan mengalahkan kebatilan dengan pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongan pada mereka melalui sebuah ayat, “Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)” (QS Al Mu’min: 51).


Pada wadah ini, saya menyeru kepada saudara semuslim yang berdakwah, agar jauh dari sikap putus asa, kerana sebahagian manusia terseret oleh sikap putus asa yang membawa mereka kepada sikap tergesa-gesa dalam berdakwah.


Marilah melihat kembali masuknya Islam ke seluruh pelosok dunia  ini oleh para pendakwah yang sekaligus sebagai pedagang. Mereka sangat sabar dan penuh serius dalam memberikan contoh dan tauladan yang mulia, jauh dari penipuan dan kekerasan. Mereka berdakwah dengan bijak, sangat menghargai penduduk pribumi, penuh kasih sayang. Mereka telah memberikan tauladan akhlak yang mulia, sehingga Islam dengan mudah dan cepat tersebar di merata tempat.


Oleh itu, marilah mencontohi dan mengikuti jejak pendahulu kita dalam berdakwah. Sungguh pun tekanan dan tentangan datang dari seluruh musuh-musuh Islam. Kita harus tetap yakin dan optimis bahawa pertolongan Allah pasti akan datang kepada mereka yang menolong agama-Nya.


Kesepuluh, saya tidak ingin memanjangkan lagi coretan ini, saya ingin berwasiat kepada saudara yang saya kasihi dan diri saya sendiri untuk memperhatikan pendidikan keluarga, wanita dan generasi kaum ini. Mereka akan menghadapi tentangan yang tidak pernah kita hadapi. Untuk itu, marilah kita mendidik mereka dengan pendidikan agama yang baik, ajarkan mereka mencintai Rasulullah saw  dan sunnah Baginda saw, mencintai Al Quran, ilmu dan masjid.


Alhamdulillah ada sebahagian kaum muslimin dengan keluarga, wanitanya, dan anak-anaknya hidup dalam persekitaran Islamik. Marilah kita menjaga keadaan seperti ini dengan terus meningkatkan pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan Islam, mengajarkan bahasa Arab, keprihatinan dengan sesama Muslim, mengarahkan hobi dan minat mereka kepada nilai-nilai Agama.


Ajarkan perempuan muslimah berhijab sejak kecil, baik di masjid atau di tempat awam, ajarkan mereka menjaga kehormatan dirinya, rasa malunya dan hindarkan dari berkumpul dengan lelaki. Didik keluarga kita dengan Al Quran, dekatkan mereka dengan masjid, jauhkan mereka dari persekitaran yang buruk, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang menjunjung keimanan, bendera Al Quran dan cinta kebenaran dan Islam.


Kehidupan dunia ini adalah tempat ujian, dan kita semua akan mati. Oleh itu, kita harus menyibukkan diri dengan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah pada saat-saat siang dan malam yang kita lalui. Semoga ia semua menjadi cahaya di kubur kita, menjadi pembela kita pada Hari Perhitungan. Kita harus mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat dari dosa dan maksiat, memohon maaf kepada orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita rampas kehormatannya, atau kita sakiti dengan sesuatu yang menyakitkan perasaannya. Gunakan kesempatan sekecil apa pun dengan berbagai amal yang bermanfaat di saat manusia melupakannya.


Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang membaca coretan saya yang tidak seberapa ini. Saya sangat berbahagia dan bangga atas persaudaraan dan kunjungan saudara seiman di  medan siber ini yang majoritinya, insya Allah muslim.


Semoga Allah membalas kita dengan berlipat ganda kebaikan. Semoga persaudaraan ini menjadi silaturahim yang diberkati Allah jua.

Wallahu`alam.
Jagalah Hati…

Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan