Popular Posts

Ahad, 3 Julai 2011

DEMONSTRASI DALAM PANDANGAN ISLAM...


Gejolak himpunan rakyat atau demonstrasi yang saat ini sedang marak, mengundang komen banyak pihak. Sebahagian mereka mengatakan : “Aksi demonstrasi ini dipelopori oleh pihak-pihak tertentu.”
Ada pula yang berkata, “Tidak mungkin adanya gelora semangat untuk berdemo, kecuali ada yang menjadi agen negara asing ” Sedangkan yang lain berkata : “Demonstrasi ini adalah ungkapan hati nurani rakyat.”
Demikian antara pendapat rakyat secara umum tentang demonstrasi yang akan berlangsung nanti. Sebahagian mereka menentangnya dan menganggap rakyat diperbodohkan oleh pihak-pihak tertentu. Sebahagian yang lain menyokong bermati-matian dan menganggapnya sebagai jihad.
Namun dalam tulisan ini kita tidak menilai mana pendapat yang benar dan mana yang salah. Tetapi kita berbicara dari sisi apakah demonstrasi ini dapat digunakan sebagai sarana atau alat dakwah kepada pemerintah atau tidak? Atau adakah tindakan ini dapat dikatakan sebagai jihad?

DEMONSTRASI PERTAMA DALAM SEJARAH ISLAM
Kes terbunuhnya Syaidina Uthman bin Affan ra dan timbulnya pemikiran Khawarij sangat erat hubungannya dengan demonstrasi. Kronologi kisah terbunuhnya Uthman ra bermula dari isu-isu tentang kepincangan Khalifah Uthman yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba’ di kalangan kaum Muslimin.
Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam[2]. Sedangkan kita telah maklum bagaimana watak Yahudi itu kerana Allah swt telah berfirman, “Nescaya engkau akan dapati orang yang paling memusuhi (murka) kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin.” (QS Al Maidah : 82)
Permusuhan kaum Yahudi dapat di lihat sejak berkembangnya Islam, seperti mengkhianati janji mereka terhadap Rasulullah saw, merendahkan kaum Muslimin, mencerca ajaran Islam, dan banyak lagi  gerakan busuk mereka. Setelah Islam kuat, tersingkirlah mereka dari Madinah. (Lihat Sirah Ibnu Hisyam juz 3 halaman 191 dan 199)
Pada zaman Abu Bakar ra dan Umar ra, suara orang-orang Yahudi hamper tenggelam. Bahkan Syaidina Umar ra mengusir mereka dari Semenanjung Arab sebagai merealisasikan perintah Rasulullah saw yang pernah bersabda, “Sungguh akan aku keluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sampai aku tidak sisakan padanya kecuali orang Muslim.” Juga Ucapan Baginda saw, “Keluarkanlah orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab.” (Bukhari)
Di tahun-tahun terakhir kekhalifahan Uthman ra, di saat keadaan masyarakat mulai heterogen, ramai muallaf dan orang awam yang tidak mendalam keimanannya, maka mulalah orang-orang Yahudi mengambil kesempatan untuk menyebarluaskan fitnah.
Mereka berpenampilan sebagai Muslim dan di antara mereka adalah Abdullah bin Saba’ yang digelar Ibnu Sauda. Orang yang berasal dari Shan’a ini menaburkan benih-benih fitnah di kalangan kaum Muslimin agar mereka iri dan benci kepada Khalifah Uthman ra.
Sedangkan inti dari apa yang di bawa adalah pemikiran-pemikiran peribadinya yang bernafaskan Yahudi. Contohnya adalah dalilnya yang bathil tentang kewalian Ali ra. Dia berkata, “Sesungguhnya telah ada seribu Nabi dan setiap Nabi mempunyai wali. Sedangkan Ali walinya Muhammad saw.” Kemudian dia berkata lagi, “Muhammad adalah penutup para Nabi, sedangkan Ali adalah penutup para wali.”
Tatkala tertanam pemikiran ini dalam jiwa para pengikutnya, mulailah dia menerapkan tujuan pokoknya iaitu melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Uthman bin Affan ra. Maka dia melontarkan idea kepada masyarakat yang bunyinya, “Siapa yang lebih zalim daripada orang yang tidak layak mendapatkan wasiat Rasulullah saw (kewalian Rasul), kemudian dia melampaui wali Rasulullah (iaitu Ali) dan merampas urusan umat (pemerintahan)!” Setelah itu dia berkata, “Sesungguhnya Uthman mengambil kewalian (pemerintahan)!” Setelah itu dia berkata : “Sesungguhnya Uthman mengambil kewalian (pemerintahan) yang bukan haknya, sedang wali Rasulullah ini (Ali) ada (di kalangan kalian). Maka bangkitlah kalian dan bergeraklah. Mulailah untuk mencerca pemerintah kalian, realisasikan amar ma’ruf nahi munkar. Nescaya manusia serentak mendukung dan ajaklah mereka kepada perkara ini.” (Tarikh Ar Rasul juz 4 halaman 340 karya Ath Thabary melalui Mawaqif)
Amar ma’ruf nahi mungkar ala Saba’iyah ini sama modelnya dengan amar ma’ruf menurut Khawarij, iaitu keluar dari pemerintahan dan memberontak, memperingatkan kesalahan serta kepincangan pemerintahan di atas mimbar-mimbar, forum-forum, dan demonstasi-demonstasi yang semua ini mengakibatkan timbulnya fitnah.
Masalah pun bukan semakin reda, bahkan bertambah menyala-nyala. Fakta sejarah telah membuktikan hal ini. Amal ma’ruf nahi mungkar ala Saba’iyah dan Khawarij ini mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan ra, peperangan sesama kaum Muslimin, dan terbukanya pintu fitnah dari zaman Khalifah Uthman sampai zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib ra. (Tahqiq Mawaqif Ash Shahabati fil Fitnati min Riwayat Al Imam Ath Thabari wal Muhadditsin juz 2 halaman 342)
Sebenarnya amal ma’ruf nahi mungkar yang mereka gembar-gemburkan hanyalah sebagai label dan slogan belaka. Buktinya Rasulullah saw bersabda kepada Uthman, “Hai Uthman, nanti sepeninggalku, Allah akan memakaikan pakaian padamu. Jika orang-orang ingin mencelakakanmu pada waktu malam –dalam riwayat lain :– Orang-orang munafik ingin melepaskannya, maka jangan engkau lepaskan. Baginda saw mengucapkannya tiga kali.” (Ahmad dalam Musnadnya juz 6 halaman 75 dan At Tirmizi dalam Sunannya dan disahihkan oleh Syeikh Al Albani dalam Sahih Sunan At Tirmizi 3/210 nombor 2923)
Syeikh Muhammad Amhazurn mengatakan, “Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahawa orang Khawarij tidaklah menuntut keadilan dan kebenaran akan tetapi mereka adalah kaum yang dihinggap penyakit nifaq sehingga mereka bersembunyi dibalik tabir syiar perdamaian dan amal ma’ruf nahi mungkar.
Tidak diketahui di satu zaman pun adanya suatu jamaah atau kelompok yang lebih berbahaya bagi agama Islam dan kaum Muslimin daripada orang-orang munafik.” (Tahqiq Mawaqif Ash Shahabati juz 1 halaman 476)
Inilah hakikat amal ma’ruf nahi mungkar kaum Saba’iyah dan Khawarij. Alangkah serupanya kejadian dulu dan sekarang…?!
Di zaman ini, ternyata ada Khawarij Gaya Baru, iaitu orang-orang yang mempunyai pemikiran Khawarij. Mereka menjadikan demonstrasi, tunjuk perasaan, dan sebagainya sebagai alat dan sarana dakwah serta jihad. Di antara tokoh-tokoh mereka adalah Abdurrahman Abdul Khaliq yang mengatakan (Al Fushul minas Siyasah Asy Syar’iyyah halaman 31-32) : “Termasuk kaedah atau cara Nabi saw dalam berdakwah adalah demonstrasi atau tunjuk perasaan.”
Sebelum kita membongkar kebatilan ucapan ini dan kesesatan manhaj Khawarij dalam beramal ma’ruf nahi mungkar kepada pemerintahan, marilah kita pelajari manhaj Salafus Soleh dalam perkara ini.

MANHAJ SALAFUS SOLEH BERAMAL MA’RUF NAHI MUNGKAR KEPADA PEMERINTAH
Allah adalah Zat yang Maha Adil. Dia akan memberikan kepada orang-orang yang beriman seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Sebaliknya Dia akan menjadikan bagi rakyat yang derhaka seorang pemimpin yang zalim.
Maka jika terjadi pada suatu masyarakat seorang pemimpin yang zalim, sesungguhnya kezaliman tersebut dimulai dari rakyatnya. Walaupun demikian, apabila rakyat dipimpin oleh seorang penguasa yang melakukan kemaksiatan dan penyelewengan terhadap syariat yang tidak mengakibatkan dia kufur dan keluar dari Islam maka tetap wajib bagi rakyat untuk menasihati dengan cara yang sesuai menurut syariat.
Bukan dengan ucapan yang kasar lalu dilontarkan di tempat-tempat umum, apalagi menyebarkan dan membuka aib pemerintah yang semua ini dapat menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi dari permasalahan yang mereka tuntut.
Adapun dasar memberikan nasihat kepada pemerintah dengan sembunyi-sembunyi adalah hadis Rasulullah saw, “Barangsiapa yang hendak menasihati pemerintah dengan suatu perkara maka janganlah ia zahirkan di khalayak ramai. Akan tetapi hendaklah ia mengambil tangan penguasa dengan empat mata. Jika ia (penguasa) menerima, maka itu (yang diinginkan) dan kalau tidak, maka sungguh ia telah menyampaikan nasihat kepadanya. Dosa bagi dia dan pahala baginya (orang yang menasihati).”
Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al Khaitsami dalam Al Majma’ 5/229, Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah 2/522, Abu Nu’aim dalam Ma’rifatus Shahabah 2/121. Riwayat ini banyak yang mendokongnya sehingga hadis ini kedudukannya sahih bukan hasan apalagi daif sebagaimana sebahagian ulama mengatakannya. Demikian keterangan Syeikh Abdullah bin Barjas bin Nashir Ali Abdul Karim (lihat Muamalatul Hukam fi Dlauil Kitab Was Sunnah halaman 54).
Dan Syeikh Al Albani mensahihkannya dalam Zilalul Jannah fi Takhriji Sunnah 2/521-522. Hadis ini adalah pokok dasar dalam menasihati pemerintah. Orang yang menasihati jika sudah melaksanakan cara ini, maka dia telah berlepas diri (dari dosa) dan pertanggungjawaban. Demikian dijelaskan oleh Syeikh Abdullah bin Barjas.
Bertolak dari hadis yang agung ini, para ulama Salaf berkata dan berbuat sesuai dengan kandungannya. Di antara mereka adalah Imam As Syaukani yang berkata,  “Bagi orang-orang  yang hendak menasihati imam (pemimpin) dalam beberapa masalah, lantaran pemimpin itu telah berbuat salah, seharusnya ia tidak menampakkan kata-kata yang biadap di depan khalayak ramai”.
Selanjutnya, beliau berkata, “Tetapi sebagaimana dalam hadis di atas bahawa seorang tadi mengambil tangan imam dan berbicara empat mata dengannya kemudian menasihatinya tanpa merendahkan penguasa yang ditunjuk Allah. Kami telah menyebutkan pada awal kitab As Sair : Bahwasanya tidak boleh memberontak terhadap pemimpin walaupun kezalimannya sampai puncak kezaliman apapun, selama mereka menegakkan solat dan tidak terlihat kekufuran yang nyata dari mereka. Hadis-hadis dalam masalah ini mutawatir.
Akan tetapi wajib bagi makmur (rakyat) mentaati imam (pemimpin) dalam ketaatan kepada Allah dan tidak mentaatinya dalam maksiat kepada Allah. Kerana sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (As Sailul Jarar 4/556)
Imam Tirmidzi membawakan sanadnya sampai ke Ziyad bin Kusaib Al Adawi. Beliau berkata, “Aku di samping Abu Bakah berada di bawah mimbar Ibnu Amir. Sementara itu Ibnu Amir tengah berkhutbah dengan mengenakan pakaian nipis. Maka Abu Bilal [3] berkata : “Lihatlah pemimpin kita, dia memakai pakaian orang fasik.”
Lantas Abu Bakrah berkata : “Diam kamu! Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang menghina (merendahkan) penguasa yang ditunjuk Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya.” ” (Sunan At Tirmizi)
Syeikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin ra menjelaskan tatacara menasihati seorang pemimpin sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As Syaukani sampai pada perkataannya,  “ … sesungguhnya menasihati pemimpin dalam perkara yang bukan prinsip dalam agama dengan terang-terangan dan mengingkarinya di perkumpulan-perkumpulan masjid, selebaran-selebaran, tempat-tempat kajian, dan sebagainya, itu semua sama sekali bukan tatacara menasihati. Oleh kerana itu, jangan engkau tertipu dengan orang yang melakukannya walaupun timbul dari niat yang baik. Hal itu berbeza dengan cara Salafus Soleh yang harus diikuti. Semoga Allah memberi hidayah padamu.” (Maqasidul Islam halaman 395)
Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwasanya beliau ditanya, “Mengapa engkau tidak menghadap Uthman untuk menasihatinya?” Maka jawab beliau, “Apakah kalian berpendapat semua nasihatku kepadanya harus diperdengarkan kepada kalian? Demi Allah, sungguh aku telah menasihatinya hanya antara aku dan dia. Dan aku tidak ingin menjadi orang pertama yang membuka pintu (fitnah) ini.” (Bukhari dan Fathul Bari dan Muslim dalam Sahihnya)
Syeikh Al Albani memberi komen riwayat ini dengan ucapannya, “Yang beliau (Usamah bin Zaid) maksudkan adalah tidak melakukannya terang-terangan di hadapan khalayak ramai dalam menasihati pemerintah. Kerana masihat secara terbuka boleh mengakibatkan mudarat yang sangat besar. Sebagaimana pertelagahan secara terang-terangan kepada Uthman yang mengakibatkan kematian beliau[4].”
Demikian kaedah atau manhaj Salaf dalam amal ma’ruf nahi mungkar kepada pemerintah atau orang yang mempunyai kekuasaan. Dengan demikian, batallah manhaj Khawarij yang mengatakan bahawa demonstrasi termasuk cara untuk berdakwah sebagaimana yang dianggap oleh Abdurrahman Abdul Khaliq.
Manhaj Khawarij ini menjadi salah satu sebab tercelanya sifat orang-orang Khawarij. Sebagaimana dalam riwayat Said bin Jahm beliau berkata, “Aku datang ke Abdullah bin Abu Aufa, beliau matanya buta, maka aku ucapkan salam.”
Beliau bertanya kepadaku, “Siapa engkau?” “Said bin Jahman,” jawabku. Beliau bertanya, “Kenapa dengan ayahmu?” Aku katakan : “Al Azariqah[5] telah membunuhnya.” Beliau berkata, “Semoga Allah melaknat Al Azariqah, semoga Allah melaknat Al Azariqah. Rasulullah saw mengatakan bahawa mereka anjing-anjing neraka.” Aku bertanya, “(Yang dilaknat sebagai anjing-anjing neraka) Al Azariqah saja atau Khawarij semuanya?” Beliau menjawab, “Ya, Khawarij semuanya.” Aku katakana, “Tetapi sesungguhnya pemerintah (telah) berbuat kezaliman kepada rakyatnya.” Maka beliau mengambil tanganku dan memegangnya dengan sangat kuat, kemudian berkata, “Celaka engkau wahai Ibnu Jahman, wajib atasmu berpegang dengan sawadul a’dham, wajib atasmu untuk berpegang dengan sawadul a’dham. Jika engkau ingin pemerintah mendengar nasihatmu, maka datangilah dan khabarkan apa yang engkau ketahui. Itu kalau dia menerima, kalau tidak, tinggalkan! Sesungguhnya engkau tidak lebih tahu darinya.” (Ahmad dalam Musnadnya)
Dan masih banyak lagi hadis-hadis mengenai celaan Rasulullah saw terhadap orang-orang Khawarij sebagai anjing-anjing neraka kerana perbuatan mereka sebagaimana telah dijelaskan.
Oleh kerana itu, bagi seorang Muslim yang masih mempunyai akal sihat, tidak mungkin dia akan rela dirinya terjatuh pada jurang kebinasaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah saw (sebagai anjing-anjing neraka). Maka wajib bagi kita apabila hendak menasihati pemerintah, hendaklah dengan cara Salaf yang jelas menghasilkan akibat yang lebih baik dan tidak menimbulkan pemberontakan secara fizikal antara rakyat (penunjuk perasaan) dengan pemerintah yang akhirnya membawa kerugian di kedua belah pihak atau munculnya tindakan kekacauan.

DEMONSTRASI ATAU TUNJUK PERASAAN MERUPAKAN BENTUK TASYABUH (MENYERUPAI) ORANG-ORANG KAFIR
Sangat menyedihkan, para penunjuk perasaan ini majoriti mereka adalah aktivis-aktivis Islam. Tetapi mengapa mereka melakukan hal ini? Mana ciri Islam mereka? Atas dasar apa melakukan hal itu? Adakah berdasarkan dalil ataukah berlandaskan syubhat (kekaburan pemahaman)? Mereka rakyat yang beragama Islam, tidak sedar bahawa mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah saw, Junjungan kita, iaitu larangan menyerupai orang-orang kafir. Baginda saw mengkhabarkan, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk kaum tersebut.” Malah demonstrasi ini termasuk bentuk tasyabuh terhadap orang kafir. Telah diterangkan oleh Syeikh Al Albani hafizullah tatkala seorang menyampaikan pertanyaannya kepada beliau yang selengkapnya seperti berikut;
Soalan: “Apa hukumnya demonstrasi/ tunjuk perasaan, misalnya para remaja, lelaki mahupun perempuan keluar ke jalanan?”
Syeikh: “Para perempuan juga?”
Soalan: “Benar. Sungguh ini telah terjadi!”
Syeikh: “Masya Allah.”
Soalan: “Mereka keluar ke jalan-jalan dalam usaha menentang sebahagian permasalahan yang dituntut atau diperintahkan oleh orang yang mereka anggap taghut-taghut, atau apa yang mereka tuntut dari organisasi/parti-parti politik yang bertentangan dengan mereka. Apa hukumnya perbuatan ini?”
Syeikh: (Aku katakan -wabillahi taufiq), jawapan dari soalan ini termasuk pada kaedah dalam sabda Rasulullah saw yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam Sunannya dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash ra atau hadis Ibnu Umar ra (saya ragu apakah beliau Abdullah bin ‘Amr atau Ibnu Umar). Ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Aku diutus dengan pedang hampir sebelum hari kiamat sampai hingga hanya Allah jua yang disembah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan tombak, dijadikan kerendahan dan kekerdilan atas orang yang menentang pemerintah. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum mereka.” Yang dijadikan dalil dari ucapan Baginda saw ini adalah perkataan, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum mereka.”
Maka tasyabuh (penyerupaan) seorang Muslim kepada seorang kafir tidak dibolehkan dalam Islam. Tasyabuh kepada seorang kafir ada beberapa tingkatan dari segi hukum. Yang tertinggi adalah haram dan yang terendah adalah makruh. Permasalahan ini sudah diterangkan secara terperinci oleh Syeikhul Islam di dalam kitabnya yang agung, Iqtidla’ Shirathal Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim dan tidak akan didapati selain dari beliau rahimahullah. Aku ingin memperingatkan perkara yang lain, yang selayaknya bagi Thalabul Ilmi memperhatikannya agar tidak menyangka bahawa hanya tasyabuh saja yang dilarang syariat.
Ada perkara lain yang lebih samar, iaitu perintah untuk berbeza dengan orang-orang kafir. Tasyabuh kepada orang-orang kafir adalah menjalankan kesukaan mereka. Adapun berbeza dengan orang-orang kafir adalah engkau bermaksud menyelisihi mereka pada apa yang kita dan mereka mengerjakannya tetapi mereka tidak megubahnya. Seperti sesuatu yang ditetapkan dengan ketetapan alami yang tidak berbeza antara Muslim dengan kafir, kerana sesungguhnya pada ketetapan ini, tidak ada usaha dan kehendak dari makhluk, yang demikian adalah sunnatullah tabarak wa ta’ala kepada manusia dan engkau tidak akan mendapati sunnatullah itu berubah. Sebagaimana telah sahih dari Nabi saw, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarna rambut-rambut mereka maka selisihilah mereka (disebut sebanyak 2 kali).” Sungguh dalam hal ini seorang Mukmin mungkin menyerupai orang kafir dalam hal uban. Dan ini tidak ada perbezaannya. Engkau tidak akan menemukan seorang Muslim yang tidak beruban kecuali sangat sedikit sekali. Ada kesamaan di sini pada penampilan antara Muslim dan kafir yang sama-sama keduanya tidak dapat memiliki atau mengatur sebagaimana yang kami katakan tadi. Maka Rasulullah saw memerintahkan kita untuk berbeza dengan kaum musyrikin, yakni dengan mewarna uban rambut-rambut kita. Sama saja rambut di kepala atau janggut. Untuk apa? Agar dengan ini nampak perbezaan antara Muslim dan kafir. Maka apa tujuannya kalau apabila seorang kafir mengerjakan suatu amalan lalu seorang Muslim ikut melakukannya dan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan mereka? Ini kesalahan yang lebih parah daripada menyelisihi. Dalam masalah ini, aku memperingatkannya sebelum memasuki bahasan dalam menerangkan pertanyaan yang ditujukan padaku.
Jika telah diketahui perbezaan antara tasyabuh dengan penyelisihan maka seorang Muslim yang benar keIslamannya hendaknya terus menerus berusaha menjauhi bertasyabuh dengan orang kafir.
Sebaliknya harus berusaha menyelisihi mereka. Dengan alasan inilah kami membiasakan memakai jam tangan di tangan kanan kerana mereka yang pertama kali membuat jam tangan memakainya di tangan kiri.
Kami mengambil istinbat demikian berdasar ucapan Rasulullah saw, “Maka selisihilah mereka.” Kalian mengetahui hadis ini, “Bahawa Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan rambut mereka, maka selisihilah mereka.” Sebagaimana yang diucapkan Syeikhul Islam dalam kitab tersebut (Iqtidla). Ucapan Rasulullah saw, “Maka selisihilah mereka,” merupakan hujah yang mengisyaratkan perlunya berbeza terhadap orang-orang kafir sebagaimana yang dikehendaki oleh As Sami’ul ‘Alim (Allah swt) dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Apabila dua hakikat ini telah difahami, iaitu (larangan) tasyabuh dan (perintah) untuk berbeza dengan kaum musyrikin, maka wajib bagi kita untuk menjauhi setiap perilaku kesyirikan dan segala bentuk kekufuran.
Rasulullah saw bersabda, “Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan yang ditempuhi oleh orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jika mereka menyusuri atau masuk ke lubang biawak, nescaya kalian pun akan memasukinya.”
Berita dari Nabi saw ini mengandungi peringatan bagi umat Muslim. Namun di samping itu Rasulullah saw juga mengatakan dalam hadis mutawatir, “Akan selalu ada dari umatku suatu kelompok yang menunjukkan Al Haq. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka sampai datang Hari Kiamat.”
Jadi Rasulullah saw telah memberikan khabar gembira dalam hadis sahih ini, bahawasanya umat ini terus dalam keadaan baik. Tatkala datang berita ini, iaitu, “Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan sebelum kalian.” Rasulullah saw memaksudkan dalam hadis ini setiap individu dalam umat Baginda saw akan mengikuti jalan orang-orang kafir.
Maka ucapan itu bermakna peringatan ertinya, “Hati-hati kalian, jangan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Dan sesungguhnya akan ada dari kalian orang-orang yang melakukannya.”
Dalam riwayat lain selain riwayat As Shahihain, Rasulullah saw menggambarkan perbuatan orang Yahudi pada tingkat yang sangat rendah. Rasulullah saw bersabda (dalam riwayat itu), “Bahkan ada dari mereka (Yahudi) orang yang mendatangi (berzina dengan) ibunya di tengah-tengah jalan, dan nescaya akan ada pula dari kalian yang akan melakukanya.”
Kecenderungan masyarakat pada zaman ini telah membuktikan kebenaran kata-kata Rasulullah saw tersebut walaupun masih perlu adanya penelitian yang lebih mendalam.
Dan pada sebahagian hadis-hadis yang telah tsabit, Rasulullah saw bersabda, “Tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai ada di antara manusia bersetubuh seperti bersetubuhnya keldai di jalan-jalan.” Ini adalah puncak kehinaan tasyabuh terhadap orang-orang kafir.
Apabila kalian telah mengetahui larangan bertasyabuh dan perintah untuk berbeza (orang-orang kafir) maka kembali kepada permasalahan demonstrasi (tunjuk perasaan). Kita saksikan dengan mata kepala sendiri saat Perancis menguasai Syria dan apa yang terjadi di Aljazair. Di sana terdapat kesesatan dan tasyabuh dengan turut sertanya para wanita dalam demonstrasi.
Demikian itu merupakan kesempurnaan tasyabuh terhadap orang kafir,  baik lelaki atau perempuan. Kerana kita melihat melalui laman web, berita melalui kaca TV dan radio, atau selainnya tentang keluarnya beribu-ribu manusia dari kalangan orang-orang kafir Afrika mahupun Syria dan yang lainnya.
Demonstrasi ala Eropah dengan sikap taklidiyah (ikut-ikutan) dari kalangan kaum Muslimin bukan termasuk cara yang syariat  untuk memperbaiki hukum dan keadaan masyarakat. Dari sini setiap jamaah dari kelompok Islam jelas telah melakukan kekeliruan besar kerana tidak menelusuri jalan Nabi saw di dalam mengubah keadaan masyarakat. Tidak ada dalam aturan Islam mengubah keadaan masyarakat dengan cara bersesak-sesak, berteriak-teriak, dan demonstrasi (tunjuk perasaan).
Islam mengajarkan ketenangan dengan mengajarkan ilmu di kalangan kaum Muslimin serta mendidik mereka di atas syariat Islam hingga berjaya, walaupun dalam waktu yang sangat panjang.
Dengan ini saya katakan dengan ringkas, demonstrasi dan tunjuk perasaan yang terjadi di sebahagian negara Islam pada asalnya adalah penyimpangan dari jalan kaum Mukminin [6] dan tasyabuh (menyerupai) golongan kafir. Sungguh Allah telah berfirman, “Barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan dia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An Nisa’ : 115)
Soalan: “Mereka, iaitu para penunjuk perasaan berdalih dengan dalil Sirah (sejarah Nabi) bahwasanya setelah Umar ra masuk Islam, kaum Muslimin (serentak) keluar. Umar pada suatu barisan sedang Hamzah di barisan lain. Maka mereka (yang pro demonstrasi) mengatakan tunjuk perasaan ini untuk mengingkari taghut-taghut dan orang kafir Quraisy. Bagaimanakah jawapan Anda dengan dalil seperti ini?”
Syeikh: Jawapan terhadap pendalilan semacam itu adalah, Berapa kali aksi demonstrasi ini terjadi pada masyarakat Islam (dulu)? Hanya satu kali. Padahal sirah termasuk sunnah yang diikuti, menurut ulama fiqh. Mereka mengatakan kalau tsabit dari Rasulullah saw suatu ibadah yang disyariatkan akan diberi pahala orang yang melakukannya.
Dan dalam pelaksanaannya pun tidak boleh terus-menerus tanpa putus kerana dikhuatirkan menyerupai perkara wajib dengan sebab lamanya waktu.
Kebanyakan manusia menurut adat mereka  jika ada salah satu Muslim meninggalkan sunnah seperti ini nescaya akan diingkari dengan keras. Demikian menurut para ahli fiqh. Maka bagaimana kalau ada suatu peristiwa yang sekilas terjadi pada waktu tertentu seperti disebutkan di dalam sirah di atas, kemudian dijadikan sunnah yang diikuti, bahkan dijadikan hujah untuk mendokong apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir secara terus-menerus sedangkan kaum Muslimin tidak secara mutlak melakukannya kecuali pada saat itu saja [7].
Kita mengetahui kebanyakan pemerintahan mempunyai hukum-hukum yang keluar dari Islam dan kadang-kadang manusia dipenjarakan dengan zalim dan melampaui batas, maka bagaimana sikap kaum Muslimin dalam hal ini? Rasulullah saw telah memerintahkan dalam hadis yang sahih wajibnya taat kepada pemerintah walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Namun kenyataannya demonstrasi bukan ketaatan kepada pemerintah seperti yang digariskan oleh Rasulullah saw.
Inilah yang aku bimbangkan tentang apa yang dinamakan “kebangkitan (shahwah) suara kebenaran”, bagaimana kita akan meredhainya? Bagaimana mungkin suatu “kebangkitan (shahwah)” dengan perasaan, bukan dengan ilmu? Padahal ilmu itulah yang menjadikan perkara itu dianggap baik atau buruk.
Tidak diragukan lagi di Aljazair dan di setiap negara Islam, shahwah ini lahir dari pemuda Muslim setelah mereka “bangun dari tidur”. Akan tetapi engkau akan melihat mereka berjalan di atas jalan yang menunjukkan ketidakgigihan mereka dalam menuntut ilmu Allah ‘Azza wa Jalla.
Kita tidak ingin memanjangkan pembahasan. Cukuplah kita katakan pengambilan mereka terhadap dalil ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap fiqh Islam sebagaimana yang kami telah isyaratkan di sebelum ini.Kejadian yang sesaat ini terbetik pada diri saya dan saya teringat bahawa kejadian ini tercatat dalam sirah. Akan tetapi saya belum dapat mensahih atau tidaknya saat ini. Jika riwayat ini sahih sanadnya, maka dan ada salah seorang di antara kalian mendapati riwayat ini pada kitab-kitab hadis muktabar, tolong ingatkan saya. Sehingga saya dapat memeriksa barangkali riwayat tentang demonstrasi dalam sirah tersebut sahih. Maka jikapun sahih, hanya dilakukan sekali saja. Jika terjadi hanya sekali saja, tentu tidak boleh dijadikan sunnah. Apalagi bila demonstrasi saat ini lebih sering dilakukan oleh orang-orang kafir yang seharusnya kaum Muslimin menyelisihinya.
Kejadian ini dilakukan oleh orang-orang kafir kemudian kita mengikutinya. Ulama Hanafiyah telah membuat ketetapan di dalam masalah fiqhiyah bahawasanya ada suatu masalah yang merupakan sunnah Muhammadiyah yang tidak seharusnya ditinggalkan, iaitu sunnah membaca surat Sajadah pada pagi hari Jumaat (saat solat Subuh). Ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah menganjurkan pada imam-imam masjid agar sesekali meninggalkannya, kerana dibimbangi apabila terus menerus diamalkan, di kalangan orang awam akan menggangap hukumnya keluar dari hukum asal.
Kami mempunyai bukti yang menyokong ketelitian dalam fiqh dan pemahaman terhadap sunnah ini. Saya sangat ingat bahawasanya imam di masjid besar Syria, iaitu masjid Bani Umayyah, mengimamkan solat subuh di masjid tersebut dan dia tidak membaca surat Sajadah.
Selesai imam memberi salam, tiba-tiba ahli jamaah membentak dan mendatangi imam tersebut seraya berkata : “Kenapa engkau tidak membaca surat Sajadah?” Kemudian dia menerangkan bahawa hal itu adalah sunnah dan kadang-kadang dianjurkan untuk meninggalkannya.
Kejadian ini terjadi kerana imam masjid mengamalkan amalan tersebut secara terus-menerus dan berlangsung lama. Dan saat itu ia tidak mengerjakan amalan tersebut.
Seharusnya juga para imam menjaga keadaan masyarakat agar tidak ghuluw (berlebihan) pada sebahagian hukum-hukum. Lalu memberi penjelasan bahawa masalah syariat, wajib untuk diambil dengan tanpa sikap keterlaluan hingga mengangkat darjat hukum sunat menjadi wajib dan sebaliknya yang wajib menjadi sunat.
Semua ini adalah ifrath dan tafrith yang tidak diperbolehkan. Inilah jawapan saya terhadap pendalilan (riwayat Umar di atas) yang menunjukkan atas kebodohan orang yang mengambil dalil dengannya.

BANTAHAN TERHADAP SYUBHAT ABDURRAHMAN ABDUL KHALIQ
Di awal sudah saya sentuh masalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq terhadap pemerintah Muslimin, iaitu bolehnya berdemonstrasi sebagai alat dakwah dengan berdalil riwayat Umar ra yang dibawakan oleh seorang penanya di atas. Dan Syeikh Al Albani mengatakan bahawa beliau belum tahu sahih dan daifnya riwayat tersebut. Syeikh Abdul Aziz bin Bazz telah membantah syubhat Abdurrahman Abdul Khaliq dalam surat menyurat antara beliau dengan Abdurrahman Abdul Khaliq. Kata Syeikh bin Bazz : “Engkau menyebutkan pada kitab Fushul Minas Siyasah As Syar’iyyah halaman 31-32 bahawasanya termasuk dari uslub (kaedah) dakwah Nabi saw adalah demonstrasi. Aku belum pernah mengetahui nas yang sarih dalam masalah ini. Maka aku mengharap faedah dari siapa kamu mengambil dan dari kitab mana kamu dapatkan. Jika hal itu tidak ada sanadnya maka kamu wajib untuk rujuk kembali atau bertaubat dari hal itu. Kerana aku tidak tahu sama sekali nas-nas yang menunjukkan hal itu.
Dengan menggunakan demonstrasi atau tunjuk perasaan, sebenarnya lebih banyak mengakibatkan banyak kerosakan. Jika nas (dalil) itu sahih, maka kamu harus menerangkan dengan jelas dan sempurna sehingga orang-orang yang membuat kerosakan tidak berdalih dengannya dalam demonstrasi-demonstrasi mereka yang batil.” (Tanbihat wa Ta’biqat halaman 41)
Jawapan Abdurrahman Abdul Khaliq : “Adapun ucapanku pada kitab Al Fushul Minas Siyasah As Syar’iyyah fi Da’wah Ilallah halaman 31-33 maka aku katakana, “Aku telah menyebutkan demonstrasi-demonstrasi yang digelar itu sebagai wasilah (kaedah) Rasulullah saw dalam menampakkan dakwah Islam, sebagaimana telah diriwayatkan bahawa setelah masuk Islamnya Umar ra, kaum Muslimin keluar kerana perintah Rasulullah saw pada dua saf (barisan) dalam rangka menampakkan kekuatan.
Dalam satu barisan terdapat Hamzah ra, sedang barisan yang lain ada Umar bin Al Khattab ra beserta kaum Muslimin.” (Kemudian Abdurrahman Abdul Khaliq membawakan riwayat dengan sanad-sanad yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim di dalam Al Hilyah 1/40 dengan sanad sampai ke Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhu, Ibnu Abi Syaibah dalam As Shahabah 2/512, dan di dalam Tarikh-nya serta Al Bazar).
Kemudian dia (Abdurrahman Abdul Khaliq) berkata, “Tetapi setelah kedatangan surat Anda (Syeikh bin Bazz) aku dapati bahawa punca sanad hadis ini atas Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, dia mungkarul hadits.” Demikian pernyataan Abdurrahman Abdul Khaliq.
Tapi anehnya setelah itu dia mengatakan : “Aku berpandangan kaedah ini (demonstrasi) boleh untuk dijadikan antara kaedah yang benar dalam mendorong atau menganjurkan manusia dalam solat Jumaat dan jamaah… dalam rangka menampakkan banyaknya orang Islam.
Demikian juga mempamerkan tentera-tentera Islam bersama dengan peralatan perang kerana hal ini dapat menggetarkan hati-hati musuh dan menakuti musuh-musuh Allah serta meninggikan syariat Islam.”
Demikian cara Ahli Bidaah. Setelah ditanya atau dibantah dari sisi pendalilan dan setelah ucapan atau perbuatannya diketahui tidak benar, malahan palsu, maka mereka tidak mahu merujuk kepada dalil yang sahih dan manhaj yang benar.
Bahkan dia berdalih, “Maksud saya demikian, maksud saya demikian”, “boleh saja hadit lemah (dalam hal ini palsu) dijadikan iktibar”, dan berpelbagai silat lidah lainnya pun meluncur tajam.
Maka saya katakan, setelah atsarnya diketahui mungkar kerana adanya perawi yang mungkarul hadis pada sanadnya, tentu saja demonstrasi tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dijadikan manhaj amal ma’ruf nahi mungkar. Kerana kaedah dakwah adalah tauqifiyah, yakni harus sesuai dengan kaedah ajaran Rasulullah saw dan para sahabat Baginda saw.
Jika kisah Umar itu sahih, maka penjelasannya adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syeikh Al Albani. Dengan telah diketahui atsarnya daif bahkan mungkar, maka tidak boleh lagi dijadikan sebagai dalil bolehnya demonstrasi, sekalipun niatnya baik, sebagaimana telah diterangkan oleh Syeikh bin Bazz di atas. 

KEMUNGKARAN-KEMUNGKARAN PADA ACARA UNJUK RASA
Di atas sudah diterangkan sebahagian kemungkaran pada acara demo iaitu :
- Bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir.
- Termasuk khuruj (menentang pemerintah) yang dilarang oleh Rasulullah saw sepertimana dalam riwayat Muslim dan lain-lain.
- Menceritakan aib pemerintah di depan umum dalam bentuk melaung-laungkan kepincangan tersebut yang ini pun dilarang oleh Rasulullah saw.
- Ikhtilath (bercampurnya lelaki dan perempuan), bahkan bersesak-sesak.
- Tindakan kekecohan yang seringkali timbul dalam acara atau setelah demonstrasi.
- Dan lain-lain.

PENYELESAIAN BAGI KRISIS INI
Pada situasi sekarang, masalah yang timbul bukan saja terjadi akibat satu aspek, misalnya ekonomi, tetapi juga berkait rapat pada aspek lainnya, seperti sosial dan politik. Dan krisis ini tidak dapat sembuh sempurna, apatah lagi jika dibasmi dengan kaedah kebatilan.
Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim dan di dalamnya ditaburi amalan-amalan songsang, kotor, rasuah, dan nepotisme merupakan buah dari tindakan rakyatnya juga. Maka jika rakyatnya baik, nescaya Allah swt akan menganugerahkan kepada mereka pemimpin yang arif dan bijaksana. Hal ini sudah dibuktikan oleh Junjungan kita, Nabi Muhammad saw dan para Khulafa Rashyidin. Situasi yang kacau bilau ini, penyelesaiannya bukan dengan demonstrasi, tetapi dengan amal ma’ruf nahi mungkar dan dengan cara yang tepat dan benar. Kemudian menyebarkan ilmu yang haq di kalangan umat agar muncul generasi-generasi yang berbekal ilmu. Akhirnya diharapkan nanti setiap langkah yang mereka lakukan diukur dengan ilmu syariat yang haq. Dengan demikian akan musnahlah virus songsang, korupsi, dan virus-virus lainnya. Wallahu`alam.

[1] Seperti pendapatnya Abdurrahman Abdul Khaliq dan konco-konconya.
[2] Orang yang bergabung dengannya disebut golongan (firqah) Saba’iyah.
[3] Mirdas bin Udayah adalah seorang Khawarij. Lihat Tahdzibul Kamal oleh Imam Al Mizzi 7/399.
[4] Mukhtashar Sahih Muslim, takliq Syeikh Al Albani nombor 335.
[5] Salah satu aliran dari aliran-aliran Khawarij.
[6] Sahabat
[7] Ini bukti bahawa para sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in dan seterusnya tidak mengambil kejadian itu sebagai sunnah dalam rangka menegur pemerintah.

Wallahu`alam.Jagalah Hati...

Wassalam. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan