Popular Posts

Selasa, 10 Januari 2012

BERHATI-HATILAH DALAM BERBICARA...Membicarakan aib orang lain atau ghibah telah Allah haramkan secara jelas dan tegas di dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya. Allah swt berfirman, “… dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain; dan janganlah setengah dari kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.” (QS 49: 12) 


Penjelasan tentang hakikat ghibah telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah saw sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, iaitu, “Engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka (untuk diungkapkan).” ( Muslim)


Rasulullah saw juga telah mengharamkan kehormatan seorang mukmin dan mengaitkannya dengan hari Arafah, bulan haram, dan tanah haram.


Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaidina Abu Bakar ra bahawa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Ingat! Bukankah aku telah menyampaikan?” (Muslim)


Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dengan sangat tegas bahawa membicarakan aib dan kehormatan seorang mukmin itu lebih berat dibandingkan dengan seseorang yang menikahi ibunya sendiri.


Diriwayatkan dari al-Barra’ bin Azib ra, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Riba itu mempunyai tujuh puluh dua pintu, yang paling rendah seperti seseorang yang menikahi ibunya. Dan riba yang paling besar ialah seseorang yang berlama-lama membicarakan kehormatan saudaranya.” (Silsilah ash-Sahihah)


Di dalam sebuah potongan hadis, riwayat dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang berkata tentang seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak terjadi (tidak dia perbuat), maka Allah akan mengurungnya di dalam lumpur keringat ahli neraka, sehingga dia menarik diri dari ucapannya (melakukan sesuatu yang dapat membebaskannya).” (Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim, disetujui oleh ad-Dzahabi, lihat Silsilah ash-Shahihah no. 437)


Di riwayatkan dari Abdur Rahman bin Ghanam ra, bahawa Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang jika dilihat disebutlah nama Allah, dan seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang berjalan dengan mengadu domba, memecah belah antara orang-orang yang saling cinta, dan senang untuk membuat susah orang-orang yang baik.” (Ahmad)


Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Wahai sekalian orang yang telah menyatakan Islam dengan lisannya namun iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian semua menyakiti sesama muslim, janganlah kalian membuka aib mereka, dan janganlah kalian semua mencari-cari (mengintai) kelemahan mereka. Kerana siapa sahaja yang mencari-cari kekurangan saudara sesama muslimnya, maka Allah akan mengintai kekurangannya, dan siapa yang diintai oleh Allah kekurangannya, maka pasti Allah ungkapkan, walaupun dia berada di dalam rumahnya.” (Tirmizi, disahihkan oleh al-Albani dalam shahih Sunan at-Tirmizi 2/200)


Para salaf adalah orang yang sangat menjauhi ghibah dan takut jika terjerumus melakukan hal itu. Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dia berkata, “Aku mendengar Abu ‘Ashim berkata, “Semenjak aku ketahui bahawa ghibah adalah haram, maka aku tidak berani mengata tentang orang sama sekali.” (at-Tarikh al-Kabir (4/336)


Al-Imam al-Bukhari mengatakan, “Aku berharap untuk bertemu dengan Allah saw dan Dia tidak menghisab saya sebagai seorang yang telah berbuat ghibah terhadap orang lain.”


Imam Ad-Dzahabi berkata, “Benarlah apa yang beliau katakan, siapa yang melihat ucapan beliau di dalam jarh dan ta’dil (menyatakan cacat dan jujurnya seorang perawi) maka akan tahu kehati-hatian beliau di dalam membicarakan orang lain, dan sikap insaf (objektif) beliau di dalam mendaifkan atau melemahkan seseorang”. Beliau melanjutkan lagi dengan berkata, “Apabila aku (Imam al-Bukhari) berkata si Fulan dalam hadisnya ada kecacatan, dan dia diduga seorang yang lemah hafalannya, maka inilah yang dimaksudkan dengan ucapan beliau “Semoga Allah swt tidak menghisab saya sebagai orang yang melakukan ghibah terhadap orang lain.” Dan ini merupakan salah satu dari puncak sikap wara’. (Siyar A’lam an -Nubala’ 12/439) Beliau juga mengatakan, “Aku tidak mengata seseorang sama sekali semenjak aku ketahui bahawa ghibah itu berbahaya bagi pelakunya.” (Siyar a’lam an-Nubala’ 12/441)


Para salaf apabila terlanjur mengata pada orang lain, maka mereka terus melakukan muhasabah diri. Ibnu Wahab ra pernah berkata, “Aku bernazar apabila suatu ketika aku mengata pada seseorang, maka aku akan berpuasa satu hari. Aku pun berusaha keras untuk menahan diri, tetapi suatu ketika aku mengata, maka aku pun berpuasa. Maka aku berniat pula apabila mengata pada seseorang, aku akan bersedekah dengan satu dirham dan kerana sayang terhadap dirham, maka aku pun meninggalkan ghibah.”


Berkata Ad-Dzahabi, “Demikianlah keadaan para ulama, dan itu merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat.” (Siyar: 9/228)


Bahkan seseorang yang melakukan ghibah pada hakikatnya sedang memberikan kebaikannya kepada orang lain yang dia umpat. Malahan Abdur Rahman bin Mahdi ra berkata, “Andai kata aku tidak benci kerana bermaksiat kepada Allah swt, maka tentu aku berharap tidak ada seorang pun di Mesir ini kecuali aku mengumpatnya, yakni kerana dengan itu seseorang akan mendapatkan kebaikan di dalam catatan amalnya, padahal dia tidak melakukan sesuatu.” (Siyar: 9/195)


Maka para aktivis dakwah di masa ini yang melakukan ghibah atau membicarakan aib saudaranya sesama muslim dengan alasan untuk meluruskan kesalahan dan demi kebaikan, alangkah baiknya sebelum membicarakan tentang orang lain, dia terlebih dahulu merenungkan beberapa masalah berikut...


Pertama... Adakah yang dia lakukan itu adalah ikhlas dan merupakan nasihat untuk Allah swt, Rasul-Nya saw dan kaum muslimin? Ataukah merupakan dorongan hawa nafsu baik tersembunyi atau terang-terangan? Ataukah itu merupakan hasad dan kebencian terhadap orang yang dia umpat...?


Memperjelas latar belakang yang mendorong untuk membicarakan orang lain sangatlah penting. Sebab berapa ramai orang yang terjerumus ke dalam ghibah dan mengata terhadap orang lain kerana dorongan nafsu tercela sebagaimana tersebut di atas. Lalu dia menyangka bahawa yang mendorong dirinya untuk membuka aib saudara semuslimnya adalah kerana menyampaikan nasihat dan menginginkan kebaikan. Ini merupakan kegelinciran jiwa yang sangat pelik, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, kecuali setelah merenung dan berfikir mendalam penuh rasa ikhlas dan murni kerana Allah swt.


Kedua... Harus dilihat dahulu bentuk masalahnya ketika membicarakan aib seseorang, adakah merupakan hal-hal yang di situ memang dibolehkan untuk ghibah ataukah tidak?


Ketiga...Renungkan berkali-kali sebelum mengeluarkan kata-kata untuk membicarakan hal orang lain; Apakah yang akan saya sampaikan nanti di hadapan Allah swt pada hari Kiamat jika Dia bertanya, “Wahai hamba Ku si Fulan, mengapa engkau membicarakan si Fulan dengan ini dan itu...?”


Hendaklah kita selalu ingat bahawa Allah saw telah berfirman, “Dan ketahuilah bahawasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS 2: 235)


Dan Ibnu Daqiq juga telah berkata, “Kehormatan manusia merupakan salah satu jurang dari jurang-jurang neraka yang para ahli hadis dan ahli hukum diam apabila telah berhadapan dengannya”. (Thabaqat asy Syafi’iyyah al Kubra 2/18).Wallahu`alam
Jagalah Hati...
Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan